Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 505/QĐ-TTg 22/04/2022 Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
2 62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú
3 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
4 09/2022/QĐ-TTg 04/04/2022 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
5 05/2022/QĐ-TTg 23/03/2022 Quyết định sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
6 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
7 102/2021/NĐ-CP 16/11/2021 Nghị định sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
8 63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
9 157/2007/QĐ-TTg 27/09/2007 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
10 353/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định phê duyệt Danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
11 311/QĐ-TTg 05/03/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030"
12 20/2022/NĐ-CP 10/03/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghịđịnh số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
13 119/2015/NĐ-CP 13/11/2015 Nghị định Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
14 16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
15 131/QĐ-TTg 25/01/2022 Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
16 1928/QĐ-TTg 20/11/2009 Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”
17 69/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
18 64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Nghị định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
19 47/2020/NĐ-CP 09/02/2020 Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
20 13/2013/QĐ-TTg 06/02/2013 Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
21 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính
22 1121/1997/QĐ-TTg 23/12/1997 Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
23 76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Nghị định sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
24 134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
25 28/2012/NĐ-CP 10/04/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật người khuyết tật
26 73/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định ban hành quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
27  20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; trợ giúp xã hội khẩn cấp và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.
28  861/QĐ-TTg 04/06/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
29 05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nghị định về kiểm toán nội bộ
30 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
31  117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định phê duyệt đề án "tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
32 436/QĐ-TTg 30/03/2020 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ của giáo dục Đại học giai đoạn 2020-2025
33 97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
34 159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân
35 163/QĐ-TTg 25/01/2016 Quyết định phê duyệt đè án đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025
36 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định về đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức, viên chức
37 298/CP-V.I 22/07/2019 Công văn về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
38 154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
39 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
40 34/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
41 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
42  90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
43 84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
44 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Nghị định của Chính phủ số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
45 27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
46 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
47 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
48  86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
49 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
50 1665/QĐ-TTg 30/10/2017 Quyết định 1665/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây