Văn bản quản lý nhà nước

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản quản lý nhà nước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 423/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
2 06/CT-TTg 27/05/2022 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
3 21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
4 03/CT-TTg 11/05/2022 Chỉ thị về nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao
5 02/2020/UBTVQH14 09/12/2020 Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng;
6 11/2016/TT-BGDĐT 11/04/2016 Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GDĐT
7 14/2014/TTLT-BTC-BTP 27/01/2014 Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
8 27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
9 Pháp lệnh số: 01/2012/UBTVQH13 22/03/2012 Pháp lệnh quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
10 03/NĐHN-BNV 14/07/2014 Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
11 27/2015/NĐ-CP 10/03/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu "nhà giáo nhân dân", "nhà giáo ưu tú"
12 12/2019/TT-BNV 04/11/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
13 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
14 16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
15 01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
16 60/2007/QĐ-BGDĐT 16/10/2007 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
17 03/2018/TT-BTP 10/03/2018 Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
18 28/2013/NĐ-CP 04/04/2013 Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
19 10/2016/TT-BTP 22/07/2016 Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
20 110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
21 116/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
22 141/2020/NĐ-CP 08/12/2020 Quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
23 1325/QĐ-BGDĐT 25/04/2016 Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT năm 2016 đính chính Thông tư 10/2016/TT- BGDĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy
24 89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/BĐ-CP
25 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
26 135/2018/NĐ-CP 04/10/2018 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
27 25/2021/Tt-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
28 24/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư sử đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ban hành theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT
29 17/2021/TT-BGDĐT 22/06/2021 Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ cảu giáo dục đại học
30 04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
31 23/2021/TT-BGDDT 30/08/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
32 81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
33 45/2018/TT-BTC 07/05/2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
34 58/2016/TT-BTC 29/03/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP
35 144/2017/TT-BTC 29/12/2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2017/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
36 50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ
37 167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
38 60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
39 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
40 Luật số 15//2017/QH14 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
41 31/2013/TT-BGDĐT 01/08/2013 'Sửa đổi bổ sung QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 538/QLCL-QLVBCC 20/05/2019 Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc giành cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
43 1221/QĐ-BYT 07/04/2008 Quy định danh mục thuốc thiết yếu dùng trong các trường học
44 14/2013/TT-BYT 06/05/2013 Thông tư về việc hướng dẫn khám sức khỏe
45 821/QĐ-BGDĐT 24/03/2020 quy định về việc quản lý in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan bộ giáo dục và đào tạo.
46 34/2008/QĐ-BGDĐT 10/07/2008 Ban hành Mẫu chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân
47 16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Quy định về đạo đức nhà giáo
48 26/QĐ-BGDĐT 06/01/2014 Đính chính Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 của BT BGDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
49 13/2008/QĐ-BVHTTDL 10/03/2008 Ban hành quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học
50 42/2007/QĐ-BGDĐT 13/08/2007 Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây