Thông tư

 Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 23/2019/TT-BGDĐT 25/12/2019 Thông tư sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2 02/2020/TT-BVHTTDL 25/05/2020 Thông tư về quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
3 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
4 33/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
5 06/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
6 28/2014/TT-BGDĐT 26/08/2014 Thông tư quy định về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
7 31/2014/TT-BGDĐT 16/09/2014 Thông tư sửa đổi Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về cộng tác viên thanh tra giáo dục
8 10/2014/TT-BGDĐT 11/04/2014 Thông tư về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
9 17/2014/TT-BGDĐT 26/05/2014 Thông tư về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức
10 14/2010/TT-BGDĐT 27/04/2010 Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
11 32/2013/TT-BGDĐT 05/08/2013 Thông tư sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT
12 20/2013/TT-BGDĐT 06/06/2013 Thông tư Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13 12/2013/TT-BGDĐT 12/04/2013 Thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
14 54/2012/TT-BGDĐT 21/12/2012 Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
15 35/2011/TT-BGDĐT 11/08/2011 Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
16 08/2011/TT-BGDĐT 17/02/2011 Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
17 20/2011/TT-BGDĐT 24/05/2011 Thông tư về mẫu bằng tiến sĩ danh dự
18 39/2010/TT-BGDĐT 23/12/2010 Thông tư Quy định về đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
19 09/2010/TT-BGDĐT 10/03/2010 Thông tư ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
20 27/2009/TT-BGDĐT 19/10/2009 Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
21 26/2017/TT-BGDĐT 18/10/2017 Thông tư về quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục
22 15/2018/TT-BGDĐT 27/07/2018 Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
23 16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018 Thông tư quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
25 27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
26 14/2019/TT-BGDĐT 30/08/2019 Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
27 03/2020/TT-BGDĐT 10/02/2020 Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
28 05/2020/TT-BGDĐT 18/03/2020 Thông tưvề Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
29 11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Thông tư về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
30 39/2020/TT-BGDĐT 09/10/2020 Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
31 45/2020/TT-BGDĐT 11/11/2020 Thông tư về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
32 48/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
33 16/2021/TT-BGDĐT 01/06/2021 Thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non kèm Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT
34 03/VBHN-BGDĐT 04/06/2021 Văn bản hợp nhất hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
35 26/2021/TT-BGDĐT 17/09/2021 Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
36 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tư quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
37 117/2021/TT-BTC 22/12/2021 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
38 120/2021/TT-BTC 24/12/2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
39 125/2021/TT-BTC 31/12/2021 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
40 35/2021/TT-BGDĐT 06/12/2021 Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
41 02/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
42 03/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
43 04/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2020/tt-bgdđt ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/tt-bgdđt ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
44 19/2020/TT-BGDĐT 29/06/2020 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi nhà nước của BGDĐT
45 02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
46 47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
47 67/2020/TT-BTC 10/07/2020 Thông tư về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
48 48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
49 25/2017/TT-BGDĐT 10/10/2017 Thông tư về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
50 25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Thông tư quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ trung ương đến địa phương
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây