Nghị định

 Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú
2 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
3 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
4 102/2021/NĐ-CP 16/11/2021 Nghị định sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
5 63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
6 20/2022/NĐ-CP 10/03/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghịđịnh số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
7 119/2015/NĐ-CP 13/11/2015 Nghị định Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
8 69/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9 64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Nghị định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
10 47/2020/NĐ-CP 09/02/2020 Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
11 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính
12 76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Nghị định sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
13 134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
14 28/2012/NĐ-CP 10/04/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật người khuyết tật
15 73/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định ban hành quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
16  20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; trợ giúp xã hội khẩn cấp và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.
17 05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nghị định về kiểm toán nội bộ
18 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
19 97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
20 159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân
21 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định về đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức, viên chức
22 154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
23 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
24 34/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
25 04/NĐHN-BNV 21/05/2019 Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
26 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
27  90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
28 84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
29 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Nghị định của Chính phủ số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
30 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
31 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
32  86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
33 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
34 57/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
35 86/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
36  72/2015/NĐ-CP 07/09/2015 Nghị định quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
37 49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
38 127/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
39 46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
40 41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
41 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Nghị định quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
42 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
43 63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
44 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
45 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
46 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
47 126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
48 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
49 93/2020/NĐ-CP 18/08/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
50 25/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây