Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 3277/QĐ-BGDĐT 12/10/2021 Quyết định về Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động
52 2851/BGDĐT-TĐKT 12/07/2021 Công văn hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm
53 25/2017/TT-BGDĐT 10/10/2017 Thông tư về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
54 24/2017/TT-BGDĐT 10/10/2017 Thông tư về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
55 21/2020/TT-BGDĐT 31/07/2020 Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
56 20/2020/TT-BGDĐT 27/07/2020 Thông tư quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
57 16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Thông tư về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
58 07/VBHN-BGDĐT 20/12/2021 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
59 42/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.
60 41/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương.
61 4366/BGDĐT-PC 23/07/2010 V/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
62 282/BGDĐT-CTHSSV 25/01/2017 V/v đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong Trường học
63 11/2016/TT-BGDĐT 11/04/2016 Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GDĐT
64 12/2016/TT-BGDĐT 22/04/2016 Thông tư này quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
65 2077/QĐ-BGDĐT 19/06/2017 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
66 08/2021/TT-BGDĐT 18/03/2021 Thông tư về Quy chế đào tạo trình độ đại học
67 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
68 1613/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng III)
69 1612/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng II)
70 1611/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I)
71 1268/QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Quyết định về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
72 46/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
73 3878/BGDĐT- PC 24/07/2014 Công văn hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.
74 44/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
75 31/2021/TT-BGDĐT 10/11/2021 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập
76 16/2019/TT-BGDĐT 04/10/2019 Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
77 1230/QĐ-BGDĐT 30/03/2018 Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
78 44/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
79 740/QĐ-BGDĐT 21/02/2012 Quyết định về việc ban hành quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại hoc ở nước ngoài thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước.
80 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
81  12/2018/TT-BGDĐT 16/04/2018 Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
82 07/VBHN-BGDĐT 01/11/2018 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
83 04/2020/TT-BGDĐT 18/03/2020 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
84 1807/QLCL-QLT 30/11/2017 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
85 60/2007/QĐ-BGDĐT 16/10/2007 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
86 1325/QĐ-BGDĐT 25/04/2016 Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT năm 2016 đính chính Thông tư 10/2016/TT- BGDĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy
87 25/2021/Tt-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
88 24/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư sử đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ban hành theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT
89 17/2021/TT-BGDĐT 22/06/2021 Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ cảu giáo dục đại học
90 23/2021/TT-BGDDT 30/08/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
91 31/2013/TT-BGDĐT 01/08/2013 'Sửa đổi bổ sung QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
92 538/QLCL-QLVBCC 20/05/2019 Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc giành cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
93 821/QĐ-BGDĐT 24/03/2020 quy định về việc quản lý in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan bộ giáo dục và đào tạo.
94 34/2008/QĐ-BGDĐT 10/07/2008 Ban hành Mẫu chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân
95 16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Quy định về đạo đức nhà giáo
96 26/QĐ-BGDĐT 06/01/2014 Đính chính Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 của BT BGDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
97 42/2007/QĐ-BGDĐT 13/08/2007 Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
98 18/2021/TT-BGDĐT 28/06/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
99 40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
100 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây