Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/2016/TT-BGDĐT 22/04/2016 Thông tư này quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
2 2077/QĐ-BGDĐT 19/06/2017 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3 08/2021/TT-BGDĐT 18/03/2021 Thông tư về Quy chế đào tạo trình độ đại học
4 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 1613/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng III)
6 1612/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng II)
7 1611/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I)
8 1268/QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Quyết định về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
9 46/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
10 3878/BGDĐT- PC 24/07/2014 Công văn hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.
11 44/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 31/2021/TT-BGDĐT 10/11/2021 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập
13 16/2019/TT-BGDĐT 04/10/2019 Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
14 1230/QĐ-BGDĐT 30/03/2018 Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
15 44/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
16 740/QĐ-BGDĐT 21/02/2012 Quyết định về việc ban hành quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại hoc ở nước ngoài thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước.
17 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
18  12/2018/TT-BGDĐT 16/04/2018 Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
19 07/VBHN-BGDĐT 01/11/2018 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
20 04/2020/TT-BGDĐT 18/03/2020 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
21 1807/QLCL-QLT 30/11/2017 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
22 60/2007/QĐ-BGDĐT 16/10/2007 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
23 1325/QĐ-BGDĐT 25/04/2016 Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT năm 2016 đính chính Thông tư 10/2016/TT- BGDĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy
24 25/2021/Tt-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
25 24/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư sử đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ban hành theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT
26 17/2021/TT-BGDĐT 22/06/2021 Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ cảu giáo dục đại học
27 23/2021/TT-BGDDT 30/08/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
28 31/2013/TT-BGDĐT 01/08/2013 'Sửa đổi bổ sung QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29 538/QLCL-QLVBCC 20/05/2019 Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc giành cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
30 821/QĐ-BGDĐT 24/03/2020 quy định về việc quản lý in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan bộ giáo dục và đào tạo.
31 34/2008/QĐ-BGDĐT 10/07/2008 Ban hành Mẫu chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân
32 16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Quy định về đạo đức nhà giáo
33 26/QĐ-BGDĐT 06/01/2014 Đính chính Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 của BT BGDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
34 42/2007/QĐ-BGDĐT 13/08/2007 Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
35 18/2021/TT-BGDĐT 28/06/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
36 40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
37 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
38 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 Quy định về Tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung học chuyên nghiệp
39 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
40 23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
41 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
42 21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
43 23/2014/TT-BGDDT 18/07/2014 Ban hành quy định về đào tạo trình độ chất lượng cao
44 25/2015/TT-BGDĐT 14/10/2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
45 27/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
46 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
47 09/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017 Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
48 22/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
49 04/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
50 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây