Văn bản

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
149 66/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
150 18/2017QĐ-TTg 31/05/2017 Quyết định ban hành “Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học”
151 1982/QĐ-TTg 18/08/2017 Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
152 598/QĐ-TTg 08/04/2016 Phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường đại học Thương mại
153 1299/QĐ-TTg 03/10/2018 Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
154 42/2013/NĐ-CP 09/05/2013 Nghị định Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
155 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
156 117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Nghị định Sửa đổi NĐ 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với CB, CC, VC và lực lượng vũ trang
157 99/2014/NĐ-CP 25/10/2014 Nghị định Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN trong các cơ sở GDĐH
158 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
159 11/2015/NĐ-CP 31/01/2015 Nghị định Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
160 73/2019/NĐ-CP 05/09/2019 Nghị định Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
161 55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
162 86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
163 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế
164 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật KH&CN
165 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
166 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo
167 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
168 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
169 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
170 13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến
171 40/2020/NĐ-CP 06/04/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công
172 17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Nghị định sửa đổi nghị định số 204/2004/NĐ-CP
173 14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định sửa đổi nghị định số 204/2004/NĐ-CP
174 204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
175 Luật số 46/2014/QH13 13/06/2014 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế
176 99/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định 99 sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học
177 Luật số 19/2012/QH13 20/11/2012 Luật xuất bản
178 Luật số 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
179 Luật số 42/2013QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân
180 Luật số 34/2018/QH14 19/11/2018 Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
181 Luật số 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
182 Luật số 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Khoa học và công nghệ
183 Luật số 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật giáo dục
184 Luật số 39/2019/QH14 13/06/2019 Luật đầu tư công
185 Luật số 25/2008/QH12 14/11/2008 Luật Bảo hiểm y tế
186 Luật số 39/2013/QH13 16/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
187 Luật số 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức
188 Luật số 15/2003/QH11 26/11/2003 Luật thi đua, khen thưởng
189 Luật số 08/2012/QH13 18/06/2012 Luật Giáo dục đại học
190 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định 20/2020/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2020 Quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư
191 Luật số 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo được ban hành ngày 12/06/2018
192 23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây