Văn bản

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
99 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
100 40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
101 15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
102 01/VBHN-BNV 17/10/2016 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
103 42/VBHN-VPQH 10/12/2018 Hợp nhất Luật Giáo dục Đại học
104 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
105 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 03/08/2009 Sửa đổi bổ sung khoản 4 mục I phần II thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
106 13/2002/TTLT/BGDĐT-BTC 28/03/2002 Hướng dẫn thực hiện QĐ số 194/2001/QĐ-TTG ngày 21/12/2001 của TTCP về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
107 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
108 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/04/2009 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
109 05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Sửa đổi Thông tứ 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
110 04/2017/TT/BKHĐT 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
111 10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
112 08/2013/TT-BNV 31/07/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
113 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
114 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân
115 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 Quy định về Tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung học chuyên nghiệp
116 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
117 23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
118 39/2020/TT-BTC 15/05/2020 Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
119 199/2011/TT-BTC 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
120 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
121 21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
122 23/2014/TT-BGDDT 18/07/2014 Ban hành quy định về đào tạo trình độ chất lượng cao
123 25/2015/TT-BGDĐT 14/10/2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
124 27/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
125 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
126 09/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017 Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
127 22/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
128 04/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
129 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
130 12/2017/TT-BGDĐT 19/05/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
131 04/2011/TT-BGDĐT 28/01/2011 Về Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học
132 19/2012/TT-BGDĐT 01/06/2012 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các CSGD Đại học
133 22/2011/TT-BGDĐT 30/05/2011 Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
134 18/2013/TT-BKHCN 01/08/2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ
135 36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
136 13/2021/TT-BGDĐT 15/04/2021 Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
137 09/2020/TT-BGDĐT 07/05/2020 Ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
138 38/2020/TT-BGDĐT 06/10/2020 Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
139 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh
140 25/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013, quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
141 40/2013/TT-BGDĐT 18/12/2013 Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
142 39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
143 15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 'Ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ
144 08/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017 Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
145 30/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
146 10/2016/TT-BGDĐT 05/04/2016 Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
147 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Quy định về thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục
148 06/2020/QĐ-TTg 21/02/2020 Quyết định của Thủ tướng Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây