Văn bản

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1268/QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Quyết định về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
2 3878/BGDĐT- PC 24/07/2014 Công văn hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.
3 06/2019/TT-BTC 28/01/2019 Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
4 89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/BĐ-CP
5 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
6 23/2021/TT-BGDDT 30/08/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
7 81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
8 45/2018/TT-BTC 07/05/2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
9 58/2016/TT-BTC 29/03/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP
10 144/2017/TT-BTC 29/12/2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2017/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
11 50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ
12 167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
13 60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
14 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
15 Luật số 15//2017/QH14 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
16 31/2013/TT-BGDĐT 01/08/2013 'Sửa đổi bổ sung QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17 538/QLCL-QLVBCC 20/05/2019 Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc giành cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
18 1221/QĐ-BYT 07/04/2008 Quy định danh mục thuốc thiết yếu dùng trong các trường học
19 14/2013/TT-BYT 06/05/2013 Thông tư về việc hướng dẫn khám sức khỏe
20 821/QĐ-BGDĐT 24/03/2020 quy định về việc quản lý in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan bộ giáo dục và đào tạo.
21 34/2008/QĐ-BGDĐT 10/07/2008 Ban hành Mẫu chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân
22 16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Quy định về đạo đức nhà giáo
23 26/QĐ-BGDĐT 06/01/2014 Đính chính Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 của BT BGDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
24 13/2008/QĐ-BVHTTDL 10/03/2008 Ban hành quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học
25 42/2007/QĐ-BGDĐT 13/08/2007 Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
26 77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO
27 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
28 40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
29 15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
30 01/VBHN-BNV 17/10/2016 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
31 42/VBHN-VPQH 10/12/2018 Hợp nhất Luật Giáo dục Đại học
32 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
33 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 03/08/2009 Sửa đổi bổ sung khoản 4 mục I phần II thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
34 13/2002/TTLT/BGDĐT-BTC 28/03/2002 Hướng dẫn thực hiện QĐ số 194/2001/QĐ-TTG ngày 21/12/2001 của TTCP về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
35 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
36 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/04/2009 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
37 05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Sửa đổi Thông tứ 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
38 04/2017/TT/BKHĐT 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
39 10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
40 08/2013/TT-BNV 31/07/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
41 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân
43 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 Quy định về Tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung học chuyên nghiệp
44 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
45 23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
46 39/2020/TT-BTC 15/05/2020 Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
47 199/2011/TT-BTC 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
48 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
49 21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
50 23/2014/TT-BGDDT 18/07/2014 Ban hành quy định về đào tạo trình độ chất lượng cao
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây