Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1079/QĐ-BGDĐT 20/04/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
2 09/2022/QĐ-TTg 04/04/2022 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
3 297/TB-QLCL 25/03/2022 Thông báo về danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ
4 05/2022/QĐ-TTg 23/03/2022 Quyết định sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
5 353/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định phê duyệt Danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
6 338/QĐ-ĐHTM 14/03/2022 Quyết định sửa đổi Quy định về yểu cầu chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ đại học chính quy không thuộc ngành HTTTQL
7 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tư quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
8 691/QĐ-BGDĐT 11/03/2022 Quyết định về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
9 20/2022/NĐ-CP 10/03/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghịđịnh số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
10 283/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 QĐ ban hành Quy định vv xét, cấp học bổng cho sinh viên trình độ đại học của Trường ĐHTM
11 280/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của viên chức hành chính, người lao động trong trường Đại học Thương mại
12 311/QĐ-TTg 05/03/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030"
13 04/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2020/tt-bgdđt ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/tt-bgdđt ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
14 619/QĐ-BGDĐT 03/03/2022 Quyết định về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030
15 165/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định vv ban hành quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ định hướng ứng dụng của Trường ĐHTM
16 103/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo QTKD (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học
17 104/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo QTNL (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học
18 105/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Khởi nghiệp và phát triển KD trình độ đại học
19 106/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Luật thương mại quốc tế trình độ đại học
20 107/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học
21 108/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học
22 109/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán tích hợp chương trình ICAEW CFAB trình độ đại học
23 110/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing số trình độ đại học
24 111/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị Hệ thống thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học
25 02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
26 16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
27 131/QĐ-TTg 25/01/2022 Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
28 126/QĐ-ĐHTM 24/01/2022 Quyết định vv ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học của trường Đại học Thương mại
29 86/QĐ-ĐHTM 19/01/2022 Quyết định vv ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Thương mại
30 03/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
31 02/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
32 03/2022/QH15 11/01/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
33 20/QĐ-ĐHTM 07/01/2022 Quyết định v/v ban hành Quy định công tác pháp chế trong trường ĐH Thương mại
34 38/QĐ-ĐHTM 07/01/2022 QĐ v/v ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các đơn vị và viên chức, NLĐ trong trường Đại học Thương mại
35 39/QĐ-ĐHTM 07/01/2022 QĐ v/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong trường Đại học Thương mại
36 44/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
37 46/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
38 48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
39 4996/QĐ-BGDĐT 31/12/2021 Quyết định về Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm"
40 4998/QĐ-BGDĐT 31/12/2021 Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
41 47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
42 125/2021/TT-BTC 31/12/2021 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
43 41/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương.
44 42/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.
45 134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
46 14/2021/TT-BTP 30/12/2021 Thông tư hướng dẫn Nghị định 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
47 34/2021/TT-BLĐTBXH 30/12/2021 Sửa đổi Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
48 127/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
49 2219/QĐ-TTg 29/12/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022-2026
50 122/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây